• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program / Přednášky

 


Jak zelené jsou zelené polymery?

Doc. Dr. Ing. Martin Míka (VŠCHT)


Anotace přednášky

Sklo je pevný amorfní materiál s nepravidelným uspořádáním strukturních jednotek. Tím se výrazně liší od krystalických materiálů s pravidelně uspořádanou strukturou. Právě amorfní charakter skla umožňuje měnit jeho vlastnosti téměř spojitě postupnou změnou jeho chemického složení. Tak je možné výběrem správných chemických složek skla a nastavením jejich vzájemného poměru naladit chování tohoto materiálu přesně podle našich požadavků. Z tohoto důvodu nacházejí nově vyvinuté skelné materiály široké uplatnění i v oblastech, které nejsou pro tyto materiály tradiční. Jednou z těchto oblastí je fotonika, jež se zabývá generováním a zpracováním optického signálu. Zde se uplatňují speciální křemičitá, fosforečná, chalkogenidová nebo halogenidová skla dopovaná přechodnými prvky nebo především lanthanoidy, zejména Nd, Sm, Eu, Tb, Ho, Er, Tm a Yb. Volbou vhodného složení skelné matrice a dopantů byla připravena skla s vysokou intenzitou luminiscence o různých vlnových délkách. Tato skla pak nacházejí uplatnění jako lasery a zesilovače optického signálu nebo jako luminofory pro vysoce efektivní LED zdroje o požadovaném emisním spektru. Tyto zdroje mohou sloužit pro příjemné osvětlení interiérů nebo jako zdroje vhodné pro fotodynamickou terapii, která je nadějnou léčebnou metodou nádorových onemocnění. Další významnou oblastí jsou elektrochemické zdroje proudu. Zde nalézají uplatnění skla s vysokou iontovou vodivostí, která slouží jako pevné elektrolyty v bateriích, akumulátorech nebo senzorech. Jde především o skla oxidová, chalkogenidová a halogenidová obsahující jako nosiče náboje ionty Li+, Ag+ nebo Cu+. Spojením fosforečných skel například s polysiloxany lze připravit pružné hybridní anorganicko-organické membrány s vysokou protonovou vodivostí, které mají použití v H2/O2 palivových článcích produkujících elektrickou energii spalováním H2.


Přednášející

Doc. Dr. Ing. Martin Míka, docent pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů na Ústavu skla a keramiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Absolvoval zahraniční vědecké pobyty v Pacific Northwest National Laboratory PNNL, Richland, Washington, USA a v Institute of Applied Physics, Florencie, Itálie. Vědecky se zaměřuje na závislost vlastností skel na chemickém složení, výzkum a vývoj nových optických skla pro fotoniku, skel s vysokou iontovou vodivostí, optických materiálů pro rtg. vesmírné teleskopy, chemicky odolných skel pro ukládání radioaktivního odpadu a řešení problémů spékání popela při spalování biomasy. Získal mezinárodní ocenění Professor Vittorio Gottardi Memorial Prize udělené International Commission on Glass ICG za mimořádný osobní úspěch v oboru skla, ocenění od firmy Preciosa a.s., za dlouholetý významný přínos k výzkumné a pedagogické práci v oboru skla a cena České sklářské společnosti za výzkum a vývoj nových skel pro netradiční technologie.

 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont