• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program / Přednášky

 


Jak zelené jsou zelené polymery?

Ing. Jan Merna, Ph.D. (VŠCHT)


Anotace přednášky

Ve světle rostoucí odpovědnosti za životní prostředí blednou původní ceněné vlastnosti syntetických polymerních materiálů (plastů a pryží), kterými překonaly v řadě aplikací tradiční materiály a díky nimž zaznamenala produkce polymerů v poválečném období exponenciální růst. Jedná se zejména o nízkou hustotu polymerů, jejich výborné izolační vlastnosti, malou energetickou náročnost zpracování polymerů na finální výrobky a odolnost k degradaci vlivem podnebí i mikroorganismů.

Výzkum v oblasti biodegradovatelných polymerů prováděný již čtyřicet let získává v poslední době mediální pozornost pro potenciál těchto materiálů čelit rostoucímu množství polymerních odpadů, zejména z obalových aplikací, které by bylo možno kompostováním rychle rozložit na neškodné produkty jako je CO2 a voda. Druhým populárním proudem bádání je hledání surovin pro výrobu polymerů nezávislých na ropě, tzv. bio-based polymerů.

Cílem této přednášky je poukázat na vedlejší efekty doprovázející výrobou těchto tzv. zelených polymerů a absurdně větší poškozování životního prostředí než je tomu při výrobě klasických polymerů z ropy. Přednáška nastíní možná východiska této dichotomie a časovou perspektivu nutnosti změn surovinové základny polymerní chemie. Budou rovněž uvedeny příklady aplikací, pro něž je biodegradovatelnost opravdovou výhodou a naznačeny možné směry žádoucího vývoje těchto v současnosti spíše módních materiálů.


Přednášející

Ing. Jan Merna, Ph.D., (1978) vystudoval VŠCHT Praha (2001), doktorát VUT Brno (2005), od 2006 odborný asistent na VŠCHT Praha, kde se zabývá výzkumem katalytických polymerací, např. syntetické přeměně CO2 na polymerních materiály.

 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont